Miljö & CSR

MILJÖ OCH CSR (Corporate Social Responsibility)

Vi har lagstadgat producentansvar gällande import och återvinning av förpackningsmaterial, import av elektronik och batterier. Vi är anslutna till El-Kretsen, Naturvårdsverket och FTI (Förpacknings och tidningsinsamlingen). 

UPPFÖRANDEKOD CaseOnline Sweden AB

Denna uppförandekod är baserad på de högsta internationellt accepterade standarderna och varje tillverkare garanterar att villkoren och åtagandena häri ska gälla inom deras egna tillverkningsanläggningar såväl som dess underleverantörer.

1. ALLMÄN PRINCIP

1.1 Alla tillverkare som är kontrakterade för att tillverka produkter för CaseOnline Sweden AB måste arbeta i full överensstämmelse med lokala och nationella lagar i sina respektive länder och med alla andra tillämpliga lagar, regler och förordningar.

Kraven i denna uppförandekod är minimikrav och begränsar inte mer fördelaktiga policystandarder.

1.2 CaseOnline Sweden AB kommer endast att göra affärer med företag som använder sund och etisk praxis, minimerar potentialen för intressekonflikter, förbjuder att ge eller ta emot gåvor och gratifikationer och som lägger yttersta vikt vid sanning och fullständigt avslöjande.

2. JURIDISK OCH ETISK AFFÄRSPRAKSIS

Tillverkare och underleverantörer måste till fullo följa alla tillämpliga lokala, statliga, federala, nationella och internationella lagar, regler och förordningar inklusive, men inte begränsat till, de som rör löner, timmar, arbete, hälsa och säkerhet och immigration.

Tillverkare och underleverantörer måste vara etiska i sina affärsmetoder.

3. BARNARBETE

Barn eller minderåriga under den lägsta arbetsålder som fastställts av lokal lag eller som har slutfört skolplikt eller under 15 år (eller 14 år i de länder som avses i artikel 2.4 i ILO-konvention nr 138). Arbetstagare under arton (18) år ska inte användas i arbete som medför hälso- eller säkerhetsrisker.

4. TVÅNGSARBETE

CaseOnline Sweden AB kommer inte att köpa produkter eller komponenter därav från tillverkare som använder tvångsarbete, fängelsearbete, kontraktsarbete eller exploaterat tullarbete, och personalen ska inte heller behöva lämna in "depositioner" eller original-id-handlingar när de börjar anställa hos företaget eller tillåta deras tillverkarna att göra det.

5. HÄLSA OCH SÄKERHET

5.1 Arbetsmiljön ska vara säker och hälsosam och tillverkaren ska vidta lämpliga åtgärder för att förhindra olyckor och hälsoskador som uppstår, förknippas med eller inträffar under arbetet genom att minimera orsakerna till faror som är inneboende i arbetsmiljön.

5.2 Rena badrum och tillgång till dricksvatten ska tillhandahållas för användning av alla arbetare. Om sovsalar tillhandahålls för arbetstagare ska de vara rena, säkra, uppfylla de grundläggande behoven och vara tillräckligt upplysta och ventilerade. Om leverantören tillhandahåller personalbostäder ska dessa vara säkra och hygieniska samt ge tillfredsställande personlig integritet och utrymme.

5.3 Brandlarm, brandutgångar och brandsläckare ska finnas tillgängliga och visas samt regelbundet underhållas, laddas och inspekteras. Utgångarna ska möjliggöra en ordnad evakuering i händelse av brand eller andra nödsituationer. Nödutgångsvägar ska vara uppsatta och tydligt markerade i alla delar av tillverkarens lokaler och sovsalar.

Nödutgångar ska alltid hållas fria.

5.4 Tillverkaren ska ha minst en välfylld första hjälpen-låda lättillgänglig i varje arbets- eller sovsal.

6. FÖRENINGSFRIHET

Tillverkaren ska erkänna och respektera arbetarnas rättigheter att fritt umgås och att förhandla kollektivt i enlighet med lagarna i de länder där de är anställda.

7. DISKRIMINERING OCH LIKA BEHANDLING

Tillverkaren får inte delta i eller stödja diskriminering vid anställning, ersättning, tillgång till utbildning, befordran, uppsägning eller pensionering på grund av ras, hudfärg, kast, nationellt ursprung, religion, funktionshinder, kön, sexuell läggning, fackföreningsmedlemskap, politisk tillhörighet, moderskap , civilstånd eller ålder.

8. TRAKASSERIER

Tillverkaren får inte utsätta anställda för kroppslig bestraffning, fysiska, sexuella, psykologiska eller verbala trakasserier eller övergrepp. Dessutom får tillverkaren inte använda böter som en disciplinär praxis. Beteende, inklusive gester, språk och fysisk kontakt som är sexuellt tvångsmässigt.

CaseOnline Sweden AB
Blomgatan 17 B
973 31 Luleå
Org: 559042-0724